1. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Przepisy wstępne
 • Niniejsze warunki dotyczą zakupów w internetowej galerii zakupów 69smart.com. Regulamin określa i precyzuje prawa i obowiązki operatora galerii zakupów internetowych, sprzedawcy i kupującego (klienta).
 • Galeria zakupów internetowych obsługiwana jest na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym 69smart.com
 • Operatorem galerii zakupów internetowych jest TYCHE TECHNOLOGIES LTD, numer firmy: 12420570, z siedzibą przy 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londyn, Anglia, WC2H 9JQ, zarejestrowany w rejestrze handlowym prowadzonym przez Urząd Miasta Sąd w Londynie.
 • Różne podmioty sprzedają towary za pośrednictwem internetowej galerii zakupów 69smart.com.
 • Operator internetowej galerii zakupów nie jest sprzedawcą towarów będących przedmiotem handlu za pośrednictwem internetowej galerii zakupów 69smart.com, ale pośredniczy w zawieraniu przez sprzedawcę umów zakupu z klientami, prowadząc galerię zakupów internetowych jako galerię zakupów, umożliwiając sprzedający w celu przedstawienia swoich towarów i kupujących oraz ułatwiają wymianę informacji między sprzedawcą a kupującym aż do ostatecznego zawarcia umowy kupna, a ponadto zapewnia sprzedającemu kilka innych kwestii związanych z ich wykonaniem.
 • Operator galerii zakupów internetowych jest uprawniony przez indywidualnych sprzedawców do zadeklarowania niniejszych warunków, tak aby byli oni częścią umów zakupu zawartych za pośrednictwem galerii zakupów internetowych 69smart.com.
 • Niniejsze warunki dotyczą zakupów dokonywanych przez konsumentów.
 • Poprzez katalog towarów, znajdujący się na stronie internetowej 69smart.com, operator galerii zakupów internetowych pozwala klientom składać propozycje (zamówienia) dotyczące zakupu tych towarów.
 • Towary są prezentowane w internetowej galerii zakupów 69smart.com z ich nazwą, opisem, ceną zakupu lub innymi dodatkowymi informacjami.
 • W sprawach dotyczących dopuszczalności wyboru prawa umowy kupna zawarte za pośrednictwem internetowej galerii zakupów 69smart.com podlegają prawu Wielkiej Brytanii.
 • Komunikacja między kupującym a sprzedającym trwa do możliwego zawarcia umowy za pośrednictwem galerii zakupów internetowych. Wszelka komunikacja między kupującym a operatorem odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres kontaktowy operatora to [email protected]
 1. Zamówienie i zawarcie umowy zakupu
 • Klient wybiera towary do zamówienia, umieszczając je w koszyku na stronie internetowej.
 • Wypełniając i wysyłając formularz zamówienia z interfejsu internetowego w galerii zakupów internetowych, klient składa wiążące zamówienie na wybrane towary. Wysyłając zamówienie, kupujący potwierdza, że ​​przeczytał i akceptuje te warunki. Warunkiem ważności zamówienia elektronicznego jest uzupełnienie wszystkich wymaganych danych i informacji. Przed wysłaniem formularza zamówienia klient jest zobowiązany do sprawdzenia wszystkich wypełnionych danych i wszystkich dokonanych przez niego wyborów, w przypadku gdy oferowany jest wariant projektu lub zachowanie wariantu. Do momentu wysłania formularza zamówienia klient może poprawić błędy i zmienić treść zamówienia. Kupujący może zapoznać się z tymi ogólnymi warunkami przed złożeniem zamówienia.
 • Zamówienie jest wstępną umową zakupu skierowaną alternatywnie do podmiotów, które sprzedają towary za pośrednictwem internetowej galerii zakupów 69smart.com.
 • Operator galerii zakupów internetowych przekazuje zamówienie podmiotom, które sprzedają wybrane towary za pośrednictwem galerii zakupów internetowych 69smart.com, bezpośrednio lub za pośrednictwem sieci galerii zakupów internetowych za pośrednictwem innej galerii zakupów internetowych wyznaczonej przez sprzedającego.
 • Operator galerii zakupów internetowych natychmiast potwierdza otrzymanie zamówienia kupującemu pocztą elektroniczną na adres podany przez kupującego w zamówieniu.
 • Wraz z potwierdzeniem otrzymania zamówienia klientowi wysyłane jest podsumowanie jego zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia oznacza potwierdzenie jego otrzymania przez operatora galerii zakupów internetowych w celu dalszego przetwarzania.
 • Umowa kupna między kupującym a sprzedającym zostaje zawarta poprzez zaakceptowanie zamówienia klienta przez sprzedającego, na które klient otrzymuje potwierdzenie za pośrednictwem galerii zakupów online 69smart.com, lub za pomocą tworzenia łańcuchów galerii zakupów online także za pośrednictwem innej sieci galeria zakupów wskazana przez sprzedającego.
 • Umowa zostaje zawarta ze sprzedawcą, który zaakceptował zamówienie kupującego. Zawierając umowę zakupu, zamówienie traci skutki w stosunku do innych sprzedawców.
 • Umowa składa się z zamówienia. Treść wszystkich wymienionych części umowy jest udostępniana klientowi albo przez wysłanie jej do klienta, albo poprzez umożliwienie klientowi pobrania lub wydrukowania go (ogólne warunki znajdują się na stronie 69smart.com). Umowa jest zawierana w języku lokalnym lub w innych językach; niektóre jego części mogą być w języku angielskim.
 • Umowa jest archiwizowana przez operatora galerii zakupów internetowych w formie elektronicznej i nie jest dostępna dla osób trzecich, z wyjątkiem sprzedawcy.
 • Jeśli operator galerii zakupów internetowych poinformuje kupującego o odrzuceniu zamówienia pocztą elektroniczną na adres podany przez kupującego w zamówieniu, zamówienie traci ważność bez zawarcia umowy kupna. Operator galerii zakupów internetowych ma prawo odrzucić zamówienie, szczególnie ze względu na wyczerpanie się zapasów towarów i ich długoterminową niedostępność. Operator galerii zakupów internetowych jest również uprawniony do odrzucenia zamówienia na tej podstawie, że klient wielokrotnie odmawiał przyjęcia dostarczonych towarów zakupionych przez Internet wielokrotnie, tj. Co najmniej w dwóch przypadkach, w okresie jednego roku bezpośrednio poprzedzającego jego obecny zamów galerię zakupów przez Internet 69smart.com.
 • Klient może zostać tak zwanym zarejestrowanym klientem do zamawiania towarów. Zasady rejestracji są szczegółowo określone na stronie 69smart.com. Te zasady są częścią niniejszych warunków.
 1. Treść umowy kupna
 • Przedmiotem świadczenia na podstawie zawartej umowy kupna jest dostawa towarów określonych w zamówieniu Kupującego otrzymanego (zaakceptowanym) przez Sprzedawcę za pośrednictwem galerii zakupów internetowych, w ilościach i za cenę, które są ustalane w ten sam sposób .
 • Skuteczność umowy zależy od spełnienia warunku zawieszającego. Warunkiem odroczenia jest zapłata ceny zakupu przez kupującego.
 • Miejscem dostawy towarów jest adres podany przez kupującego w formularzu zamówienia.
 • Towar wysyłany jest z zagranicy do miejsca dostawy.
 • Kupujący wybiera metodę dostawy towaru podczas wypełniania formularza zamówienia.
 • Warunki dostawy, w tym dane o wszelkich opłatach pocztowych i wszelkie zasady nałożone w przypadku nieudanej dostawy przesyłki z towarem , są szczegółowo określone na stronie 69smart.com w specjalnej sekcji TUTAJ. Niniejsze warunki dostawy są częścią niniejszych warunków.
 • Odprawa celna może mieć miejsce podczas dostawy towarów. Wszelkie cła nie są wliczone w cenę zakupu. W razie potrzeby kupujący może wyjaśnić prawidłową procedurę odprawy celnej, aby skontaktować się z operatorem galerii zakupów internetowych w sprawie pytań.
 • Kupujący wybiera metodę płatności ceny zakupu, wypełniając formularz zamówienia.
 • warunki płatności są szczegółowo określone na stronie 69smart.com w specjalnej sekcji GDZIE. Te warunki płatności są częścią niniejszych warunków.
 • Jeśli kupujący płaci za wysyłkę (opłatę pocztową) oprócz ceny zakupu, wszystkie płatności są dokonywane w tym samym czasie.
 • Jeżeli sprzedaż towarów jest transakcją podlegającą opodatkowaniu i podlega podatkowi od wartości dodanej, cena zakupu towarów obejmuje kwotę tego podatku.
 • Własność towarów przechodzi na nabywcę, z zastrzeżeniem zapłaty ceny zakupu, przez jego przejęcie.
 • Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia statusu przesyłki podczas odbioru przesyłki towarowej. W przypadku uszkodzenia dostarczonej przesyłki, kupujący sporządza protokół.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych i zasady ich ochrony są określone na stronie internetowej 69smart.com w sekcji zatytułowanej Prywatność. Te zasady są częścią niniejszych warunków.
 • Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu zawartej za pośrednictwem internetowej galerii zakupów 69smart.com. Szczegóły są określone w Wytycznych dotyczących odstąpienia od umowy w specjalnej części niniejszych warunków.
 • Prawa klienta wynikające z wadliwego działania oraz zasady ich stosowania są regulowane na stronie 69smart.com w sekcji zatytułowanej Procedura reklamacyjna. Procedura reklamacyjna stanowi część niniejszych warunków.
 • W związku ze sprzedażą Sprzedawca wystawi dokument podatkowy, który Kupujący otrzyma najpóźniej po otrzymaniu towaru. Cena towarów w dokumencie może być przeliczona na walutę obcą (zwłaszcza USD).
 • Przy sprzedaży towarów za pośrednictwem 69smart.com. Internetowa galeria zakupów wykorzystująca łańcuch internetowych galerii zakupów, Sprzedający nie jest w żadnym wypadku powołany przeciwko Kupującemu zasadom handlowym ustalonym dla kolejnej internetowej galerii zakupów określonej przez Sprzedawcę.

2. CZĘŚĆ SPECJALNA

 1. Ochrona własności intelektualnej
 • Podmioty sprzedające towary za pośrednictwem internetowej galerii zakupów 69smart.com są zobowiązane do przestrzegania praw własności intelektualnej, o czym świadczą osoby trzecie.
 • Każdy, kto uważa, że ​​prawa własności intelektualnej osób trzecich są naruszane w odniesieniu do niektórych towarów sprzedawanych za pośrednictwem galerii zakupów internetowych 69smart.com, proszony jest o to drogą mailową na adres [email protected]. Czyniąc to, konieczne jest dokładne zidentyfikowanie danych towarów i wskazanie okoliczności, które umożliwiłyby ocenę sprawy, poprzez wskazanie lub inne zdefiniowanie prawa do naruszenia.
 • Operator galerii zakupów internetowych przesyła takie powiadomienie do sprzedawcy danych towarów z prośbą o zadośćuczynienie.
 • W przypadku wyraźnie uzasadnionej komunikacji operator galerii zakupów internetowych ma prawo zapobiec dalszej ofercie i sprzedaży danych towarów za pośrednictwem galerii zakupów internetowych 69smart.com
 1. Wskazówki dotyczące wypłaty
 • Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, tj. od daty przejęcia towaru przez kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią - inny niż przewoźnik. W przypadku umowy, której przedmiotem jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, okres biegnie od daty otrzymania ostatniej dostawy towarów. Kupujący nie może odstąpić od umowy dostawy towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem Kupującego lub dla niego samego.
 • Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, kupujący musi poinformować sprzedawcę o swoim odstąpieniu w formie jednostronnej czynności prawnej (na przykład pismem wysłanym za pośrednictwem operatora pocztowego lub pocztą elektroniczną). Kupujący może skorzystać ze standardowego formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to jego odpowiedzialność.
 • Aby zachować termin do odstąpienia, wystarczy wysłać wycofanie przed końcem odpowiedniego okresu.
 • Kupujący jest zobowiązany odesłać towar do Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty odstąpienia. Termin uważa się za zachowany, jeżeli towary zostaną zwrócone przed upływem 14 dni. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Aby ułatwić proces odstąpienia od umowy, zaleca się wysłanie zawiadomienia o odstąpieniu wraz z towarem w jednej przesyłce (wystarczy w kopii, jeśli oryginał został już wysłany zgodnie z pkt 2 niniejszego zawiadomienia).
 • Jeśli Kupujący odstąpi od umowy, Sprzedawca zwróci się do Kupującego, bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od daty wypowiedzenia, wszystkie płatności otrzymane od Kupującego, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych koszty poniesione przez Kupującego wybraną metodę dostawy inną niż najtańsza standardowa oferowana metoda dostawy, o ile zapłacona przez kupującego. W celu uzyskania zwrotu, Sprzedawca zastosuje tę samą metodę, której użył Kupujący w celu wykonania Pierwszej Transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie określi inaczej W żadnym wypadku kupujący nie poniesie dodatkowych kosztów, jednak sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu otrzymanych środków, zanim kupujący nie udowodni mu, że towary zostały wysłane do sprzedającego.
 • Kupujący ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do zapoznania się z charakterem i cechami towarów, w tym ich funkcjonalnością.
 1. Informacje na temat postępowania z odpadami elektrycznymi
 • Operator apeluje do klientów o stosowanie selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 • Stare urządzenia elektryczne nie należą do odpadów komunalnych. Kompletny (nie zdemontowany) sprzęt musi zostać dostarczony do punktu odbioru.
 • Stare urządzenie elektryczne może zawierać wiele niebezpiecznych substancji, a także rzadkie materiały, które można ponownie wykorzystać.

Część końcowa

 • Niniejsze warunki obowiązują od 1.1.2019
 • Operator galerii zakupów internetowych jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszych warunków. Nowe brzmienie Regulaminu nie działa z mocą wsteczną.
 • Niniejsze Warunki mają zastosowanie do momentu ich anulowania lub do czasu, gdy warunki, które je zastępują, będą skuteczne.