1. Podstawowe przepisy

 1. Administrator danych osobowych, o którym mowa w art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takie dane (zwane dalej „RODO”) to Tyche Technologies Ltd, numer firmy 12420570, z siedzibą pod adresem 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londyn, WC2H 9JQ , zarejestrowana w Companies House , Zjednoczone Królestwo.
 2. Tyche Technologies Ltd zwana dalej „Administratorem” lub „69 Smart”.
 3. Dane kontaktowe administratora to: adres: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londyn, WC2H 9JQ, Wielka Brytania
  e-mail: informacje @ 69smart.com
 4. Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do konkretnego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, informacje o lokalizacji, identyfikator sieci lub jeden lub więcej konkretnych fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychologicznych , tożsamość ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej.
 5. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

2. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś, lub dane osobowe, które administrator uzyskał w wyniku twojego zamówienia.
 2. Administrator przetwarza dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

3. Powód prawny i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś, lub dane osobowe, które administrator uzyskał w wyniku twojego zamówienia.
 2. Administrator przetwarza dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.
Jakie dane osobowe gromadzi na Twój temat i jak z nich korzystamy?

Zbieramy wyłącznie dane osobowe, które nam dobrowolnie podajesz lub które pozyskujemy za pośrednictwem naszej strony internetowej lub za pośrednictwem pisemnej lub telefonicznej komunikacji z tobą.

Dane osobowe, które gromadzimy na Twój temat, mogą obejmować:

 1. Twoje dane identyfikacyjne i adresowe (np. tytuł, imię, nazwisko, adres, data urodzenia);
 2. Twoje dane kontaktowe (np. adres kontaktowy, e-mail i numer telefonu);
 3. dane elektroniczne (np. adres IP, pliki cookie, typ przeglądarki);
 4. dane niezbędne do przetworzenia zamówienia, zawarcia i wykonania umowy między tobą a nami oraz świadczenia zamówionych usług;
 5. inne informacje, które nam przekazujesz lub które zbieramy w związku z przetwarzaniem twojego zamówienia, zawarciem i realizacją umowy między tobą a nami oraz świadczeniem zamówionych usług.

Z następujących powodów możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w następujących celach:

Cel przetwarzania
Prawny powód przetwarzania
Aby przetworzyć zamówienie, zawrzyj i wypełnij zawartą umowę. Wykonanie umowy, świadczenie zamówionych usług. Aby odpowiedzieć na twoje prośby lub pytania. Uzasadniony interes w świadczeniu naszych usług i zapewnianiu satysfakcji naszych klientów; wykonanie umowy. Aby odpowiedzieć na pytania za pośrednictwem naszej linii telefonicznej. Uzasadniony interes w świadczeniu naszych usług i zapewnianiu satysfakcji naszych klientów; wykonanie umowy. Aby świadczyć usługi, o które prosiłeś. Wykonanie umowy, świadczenie zamówionych usług. Do rejestracji na naszej stronie internetowej. Uzasadniony interes w świadczeniu naszych usług i zapewnianiu satysfakcji naszych klientów; wykonanie umowy. Aby otrzymywać wiadomości (wysyłanie informacji o naszych wydarzeniach, rabatach i nowościach na Twój e-mail). Twoja uprzednia zgoda lub nasz uzasadniony interes w celach marketingu bezpośredniego. Aby określić zadowolenie z zakupu dokonanego za pośrednictwem kwestionariuszy e-mail programu Zweryfikowani klienci, w który zaangażowany jest nasz sklep internetowy. Uzasadnione zainteresowanie. Aby ocenić korzystanie z naszej witryny i poprawić jej zawartość. Uzasadniony interes w zapewnieniu lepszego świadczenia naszych usług.

Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Nie jesteś prawnie zobowiązany do podania tych danych osobowych; podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednak bez podania danych osobowych nie będziemy w stanie przetworzyć zamówienia, ani umowa między tobą a 69smart.com nie może zostać zawarta ani spełniona, ani też nie można wykonać wymaganych usług (w ogóle lub o wymaganej jakości). Jeśli wymagamy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, możesz odmówić udzielenia zgody lub wycofać ją w dowolnym momencie bez negatywnego wpływu na Twoje relacje z nami.

Nie sprzedajemy ani nie wynajmujemy danych osobowych osobom trzecim.

4. Okres przechowywania danych

 1. Administrator przechowuje dane osobowe
  • przez okres niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Tobą a Administratorem i dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 10 lat od rozwiązania stosunku umownego).
  • w okresie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez maksymalnie 5 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.
 2. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usunie dane osobowe.

5. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

 1. Odbiorcami danych osobowych są osoby
  • zaangażowany w dostawę towarów / usług / płatności w ramach umowy,
  • świadczenie usług w zakresie prowadzenia sklepu internetowego 69smart.com oraz innych usług związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego,
  • świadczenie usług marketingowych.
  • księgowość

6. Twoje prawa

 1. Na warunkach określonych w RODO masz
  • prawo dostępu do jego danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
  • prawo do sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.
  • prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO.
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO; i
  • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub adres e-mail administratora określonego w art. 3. niniejszego regulaminu.
  • Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów 69 Smart, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które Cię dotyczą. Możesz również poprosić nas o przekazanie tobie lub stronie trzeciej danych osobowych, które przetwarzamy o tobie w formie elektronicznej na podstawie umowy lub zgody. Należy pamiętać, że korzystanie z tych praw podlega pewnym wyjątkom i dlatego nie będzie miało zastosowania we wszystkich sytuacjach.
 2. Masz również prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje prawo do prywatności zostało naruszone.

7. Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
 2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia danych i repozytoriów danych osobowych w formie papierowej.
 3. Administrator oświadcza, że ​​tylko osoby przez niego upoważnione mają dostęp do danych osobowych.

8. Postanowienia końcowe

 1. Przesyłając zamówienie z internetowego formularza zamówienia, potwierdzasz, że znasz warunki prywatności i akceptujesz je w całości.
 2. Zgadzasz się na te warunki, sprawdzając swoją zgodę za pomocą formularza online. Sprawdzając swoją zgodę, potwierdzasz, że znasz i akceptujesz warunki prywatności.
 3. Administrator jest uprawniony do zmiany tych warunków. Opublikują nową wersję Polityki prywatności na swojej stronie internetowej i jednocześnie wyślą nową wersję niniejszych Warunków na Twój adres e-mail, który podałeś administratorowi.

Warunki te obowiązują od 01.01.2020.